• Polski
  • Español
  • English

Polityka prywatności

„Mecacontrol Polska” przywiązuje dużą wagę do przestrzegania hiszpańskich i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i gwarantuje pełne wywiązanie się z nałożonych obowiązków, a także wdrożenie środków bezpieczeństwa określonych w Ogólnych przepisach o ochronie danych ( RGPD) (UE) 2016/679 z 27 kwietnia oraz w ustawie organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPD i GDD, dalej LOPD).
Zgodnie z niniejszym regulaminem informujemy, że korzystanie z naszego serwisu może wymagać podania określonych danych osobowych poprzez formularze kontaktowe, bądź wysyłanie wiadomości e-mail i że będą one przetwarzane przez „Mecacontrol Polska”, odpowiedzialny za leczenie, którego dane jest odzwierciedlone w informacji prawnej.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, telefon, NIF / NIE … Dodatkowo, gdy Użytkownik odwiedza naszą witrynę, ze względów technicznych automatycznie zapisywane są określone informacje, np. Adres IP nadany przez Twój dostawca dostępu do Internetu.
„Mecacontrol Polska” jako Odpowiedzialny za Leczenie ma obowiązek informowania Użytkowników swojej strony internetowej o zbieraniu danych osobowych, które mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie internetowej.
Uzyskane zostaną tylko dokładne dane, aby móc zrealizować zleconą usługę lub odpowiednio odpowiedzieć na żądanie udzielenia informacji zgłoszone przez Użytkownika. Zebrane dane mają charakter identyfikacyjny i odpowiadają rozsądnemu minimum niezbędnemu do wykonania wykonywanej czynności. W szczególności w żadnym momencie nie są gromadzone żadne specjalnie chronione dane. W żadnym przypadku dane nie będą wykorzystywane w inny sposób niż cel, w jakim zostały zebrane.
Formularze kontaktowe / e-mail
Cel: udzielenie odpowiedzi na Państwa prośbę o udzielenie informacji przesłaną za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.
Legitymacja: Podstawą prawną legitymizującą takie traktowanie jest zgoda Użytkownika, która może zostać w każdej chwili odwołana.
Przekazywanie danych: Dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem serwerów zarządzanych przez Acens Technologies, które będą uważane za Opiekuna.

Nieletni
Tylko osoby powyżej 14 roku życia mogą podawać dane osobowe na tej stronie. Zgodnie z wymogami LOPD i GDD, w przypadku osób niepełnoletnich poniżej 14 roku życia zgoda ich rodziców lub opiekunów będzie warunkiem koniecznym na przetwarzanie przez nas ich danych osobowych.
Z drugiej strony tylko osoby powyżej 18 roku życia mogą korzystać z naszych usług. W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia zgoda ich rodziców lub opiekunów prawnych będzie dla nas warunkiem koniecznym do świadczenia oferowanych usług, chyba że osoba małoletnia jest usamodzielniona.

Środki bezpieczeństwa
Użytkownicy serwisu „Mecacontrol Polska” są informowani, że podjęte zostały środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, które są w naszym zasięgu, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych, a tym samym gwarantują poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe zebrane w formularzach podlegają przetwarzaniu wyłącznie przez personel „Mecacontrol Polska” lub wyznaczonych Kierowników Leczenia.
Serwis „Mecacontrol Polska” posiada również szyfrowanie SSL, które umożliwia Użytkownikowi bezpieczne przesyłanie danych osobowych poprzez formularze kontaktowe w Serwisie.

Prawdziwość danych
Użytkownik oświadcza, że ​​wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i poprawne oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji. Użytkownik będzie odpowiedzialny za prawdziwość swoich danych i będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie konflikty lub spory sądowe, które mogą wyniknąć z ich fałszywości. Ważne jest, aby w celu zapewnienia aktualności danych osobowych, Użytkownik informował „Mecacontrol Polska” o każdej ich zmianie.

Transfer danych
„Mecacontrol Polska” nie będzie przekazywać ani przekazywać Państwa danych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub gdy świadczenie usługi wymaga zawarcia stosunku umownego z Kierownikiem Leczenia. W związku z tym Użytkownik zgadza się, że niektóre z zebranych danych osobowych zostaną przekazane tym Kierownikom leczenia (platformom płatniczym, agencjom, pośrednikom itp.), Gdy jest to konieczne do skutecznego wykonania zakontraktowanej usługi lub zakupionego produktu. Użytkownik akceptuje również, że w przypadku świadczenia usług mogą one być w całości lub w części zlecane podwykonawcom innym osobom lub firmom, które będą uważane za Administratorów Danych, z którymi została zawarta odpowiednia umowa o zachowaniu poufności lub których będzie przestrzegana swoją politykę prywatności, ustaloną na odpowiednich stronach internetowych. Użytkownik może odmówić przekazania swoich danych opiekunom, na pisemny wniosek, w dowolny z wyżej wymienionych sposobów.
Ponadto w przypadkach, w których jest to konieczne, dane Klientów mogą zostać przekazane określonym organizacjom, zgodnie z obowiązkiem prawnym: Hiszpańskiemu Urzędowi Podatkowemu, bankom, Inspekcji Pracy itp.

Wykonywanie praw użytkownika
LOPD i RGPD dają zainteresowanym osobom możliwość skorzystania z szeregu uprawnień związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Aby to zrobić, Użytkownik musi udać się, dostarczając dokumentację potwierdzającą jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport), pocztą elektroniczną na adres info@mecacontrol.com lub pisemnie na adres podany w naszej Informacji prawnej. Taka komunikacja musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Użytkownika, przedmiot żądania, adres oraz dane uzupełniające.
Skorzystanie z praw musi być wykonywane przez samego Użytkownika. Mogą być jednak wykonane przez osobę upoważnioną jako prawny przedstawiciel Użytkownika, przedstawiając dokumentację potwierdzającą reprezentację.
Użytkownik może żądać skorzystania z następujących praw:
Prawo do żądania dostępu do danych osobowych.
Prawo do żądania ich sprostowania (jeśli są nieprawidłowe) lub usunięcia.
Prawo do żądania ograniczenia ich leczenia, w takim przypadku będą one zachowane wyłącznie przez „Mecacontrol Polska” w celu wykonania lub obrony roszczeń.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: „Mecacontrol Polska” zaprzestanie przetwarzania Twoich danych, chyba że z prawnie uzasadnionych powodów lub w celu skorzystania lub obrony ewentualnych roszczeń musi nadal być przetwarzane.
Prawo do przenoszenia danych: w przypadku, gdy chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane przez inną firmę, „Mecacontrol Polska” ułatwi przenoszenie Twoich danych w formacie możliwym do eksportu.
W przypadku, gdy zgoda została wyrażona w określonym celu, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem leczenia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Obiecujemy wykonać wszystkie te prawa w maksymalnym przewidzianym prawem terminie (1 miesiąc).
Jeśli Użytkownik uzna, że ​​wystąpił problem ze sposobem, w jaki „Mecacontrol Polska” traktuje jego dane, może skierować swoje roszczenia do Kierownika ds. Bezpieczeństwa lub odpowiedniego organu ochrony danych, przy czym hiszpańska Agencja Ochrony Danych jest wskazana w przypadek Hiszpanii.

Zatrzymywanie danych

Dane osobowe Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego lub wysyłających do nas wiadomość e-mail z prośbą o udzielenie informacji będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do odwołania udzielonej zgody.
Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu zakończenia stosunku umownego. Okres przechowywania danych osobowych będzie niezbędnym minimum i może być utrzymany do:
4 lata: ustawa o wykroczeniach i sankcjach w porządku społecznym (zobowiązania dotyczące przynależności, rejestracji, odwołania, składek, wypłaty wynagrodzeń …); Sztuka. 66 i następne Ogólne prawo podatkowe (księgi rachunkowe …)
5 lat: art. 1964 kodeksu cywilnego (czynności osobiste bez terminu)
6 lat: art. 30 kodeksu handlowego (księgi rachunkowe, faktury …)
10 lat: art. 25 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Brak terminu: zdezagregowane i zanonimizowane dane.

Media społecznościowe

„Mecacontrol Polska” posiada profil w niektórych głównych sieciach społecznościowych w Internecie (Facebook, YouTube), uznając we wszystkich przypadkach Odpowiedzialny za przetwarzanie danych swoich obserwujących, fanów, subskrybentów, komentatorów i innych profili Użytkowników (dalej: obserwujących) wydany przez „Mecacontrol Polska”.
Celem przetwarzania danych przez „Mecacontrol Polska”, o ile przepisy prawa tego nie zabraniają, będzie informowanie osób obserwujących o swoich działaniach i ofertach w dowolny sposób, na jaki pozwala portal społecznościowy, a także zapewnienie spersonalizowanej obsługi klient. Podstawą prawną legitymizującą takie traktowanie będzie zgoda zainteresowanej strony, która może zostać w każdej chwili odwołana.
W żadnym wypadku „Mecacontrol Polska” nie będzie pobierać danych z portali społecznościowych, chyba że wyraźnie i wyraźnie uzyskano na to zgodę Użytkownika (np. W celu przeprowadzenia konkursu).

Poufność

Informacje dostarczone przez klienta będą w każdym przypadku uważane za poufne i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż opisane tutaj. „Mecacontrol Polska” zobowiązuje się nie ujawniać ani nie ujawniać informacji o roszczeniach Użytkownika, przyczynach żądanej porady ani czasie jej trwania.